Xenophon Bokhandel

Forlaget Xenophon har som ambisjon å fremme det gode ordskifte
om politikk, økonomi og samfunn.

Den Globale Minotauren

Yanis Varoufakis

Den Globale Minotauren

 Den Globale Minotauren

Yanis Varoufakis er professor i økonomi ved universitet i Athen med en lang forskerkarriere bak seg ved universitet i USA, Storbritannia og Australia. I 2015 ble Yanis  Varoufakisk finansminister i Hellas. Han spiller en sentral rolle i forhanlingene om den greske gjeldskrise og ØMUs fremtid.

Internasjonal suksess

Den Globale Minitauren ble skrevet etter finanskrisen, 2008. Den vakte straks oppsikt. Yanis Varoufakis er blitt en sentral deltager i diskusjonen om finanskrisens årsaker og virkninger og krisen i ØMU. (Se:http://www.youtube.com/watch?v=OY3Qxm6BcUI ) Boken er oversatt til en rekke språk. Den norske er gjort fra en oppdatert utgave fra 2013.

Den Globale Minotauren

Global økonomi omfatter land med forskjellig utgansgpunkt. Det vil alltid oppstå underskudd og overskudd av mer eller mindre konjunkturell og strukturell karakter og av større eller mindre varighet. System for reelle overskuddsoverføringer mellom overskudds- og underskuddsregioner – reelle mekanismer for styring av investeringer, kapital- og handelsstrømmer – er det som får global økonomi til å fungere.

USA som verdensleder

Etter 1945 var USA alene halvparten av verdensøkonomien og landet var styrt av mennesker som hadde finanskrisen i 1929 og alle dens følger i frisk erindring. 1930- og 1940-årenes tragedier unngås i fremtiden. USA innstiftet et økonomisk system og et alliansesystem basert på egen styrke med enorme overkuddsoverføringer fra USA til landets europeiske og asiatiske allierte. Slik inntrådte flere tiår med permanent vekst og full sysselsetting.

Den Globale Minotaurens fødelsesstund…

I 1960 og fremover var situasjonen endret. USA begynte å gå med underskudd. I 1971 ble forholdene motsatt etterkrigstiden. USA sto ikke lenger for internasjonal omfordeling av amerikanske overskudd, men egen innenlandsk og internasjonal gjeld. Det var Den Globale Minotaurens fødselsstund

…og død.

Minotauren vokste helt til 2007 og finanskrisen i USA, Japan og EU. Det var ikke lenger rom for fortsatt internasjonal omfordeling av amerikansk privat og offentlig gjeld.